JarosławJarosław – miasto i gmina w Polsce w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, położone nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. Niegdyś także miasto styku trzech wyznań i trzech kultur: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Miasto o bogatej tradycji i licznych zabytkach, ważny węzeł szlaków komunikacyjnych i centrum handlowe. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego.

Struktura powierzchni i demografia

Według danych z roku 2002 Jarosław ma obszar 34,61 km², w tym:

 • użytki rolne: 72%
 • użytki leśne: 0%

Miasto stanowi 3,35% powierzchni powiatu.

Dane z 31 grudnia 2010:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 39146 100 20885 53,35 18261 46,65 gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
1131 620 539

Według danych z roku 2002 średni dochód na mieszkańca wynosił 1315,33 zł.

Źródło: http://www.jaroslaw.pl/aktualnosci-wydarzenia/id2348,Mamy-wiecej-kobiet.html

Nazwa miasta

Nazwa miasta wywodzi się prawdopodobnie od imienia księcia kijowskiego Jarosława I Mądrego.

Historia miasta

Najstarsze ślady pobytu człowieka w regionie jarosławskim sięgają neolitu. Już w tych odległych czasach rejon Podgórza oraz dolina Sanu były pokryte siecią osad. Świadczą o tym liczne ślady w postaci odnalezionych cmentarzysk, ceramiki, narzędzi, broni. W czasach przedpiastowskich ziemie te zamieszkiwało plemię Lędzian. Po ziemie Lędzian sięgali na przemian władcy Czech, Polski i Rusi. Pierwsze datowane wydarzenia polityczne to zajęcie tych ziem w 981 r. przez Włodzimierza I Wielkiego, księcia ruskiego, następnie w roku 1018 przez Bolesława I Chrobrego, a w roku 1031 przez księcia kijowskiego Jarosława I Mądrego. Według dawnej tradycji już wtedy książę Jarosław założył tu gród, jednak najstarsze źródła pisane znajdujemy dopiero w roku 1152. Zapiski w kronice ruskiej określają miasto jako gród warowny, należący do księcia halicko-włodzimierskiego. O pierwszym nadaniu praw miejskich mówi się w roku 1323, jeszcze za czasów ruskich lub w połowie XIV w., po przejęciu tych ziem przez Kazimierza III Wielkiego. W pełni udokumentowana lokacja miasta na prawie magdeburskim przez Władysława Opolczyka to rok 1375.

Zarządcy Jarosławia

W 1387 królowa Jadwiga podarowała Jarosław Janowi z Tarnowa herbu Leliwa. W rękach Tarnowskich pozostawał Jarosław prawie do końca XIV w.Jan z Tarnowa właściciel: Tarnowa, Jarosławia, Przeworska i Wielowsi oraz przyległych kluczy, podzielił swój majątek pomiędzy dwóch synów Jana i Spytka. Spytek I przyjmując nazwisko Jarosławski herbu „Leliwa”, otrzymuje Jarosław oraz Bełżec, a jego syn Rafał przejmuje Przeworsk. Najbardziej znaną, postacią w XV związaną z tym grodem był Rafał Jarosławski z Przeworska (XIV wiek – 1441) polski szlachcic herbu Leliwa, syn Spytka I Jarosławskiego i Sandochny ze Zgłobienia, który był właścicielem Jarosławia i Przeworska oraz kasztelanem wojnickim i starostą lwowskim przed 1440 r. Spytek III Jarosławski Zarządca Jarosławia przed 1481 r. był w związku z Jadwigą z Warzyszyna, z którą miał dwie córki: Annę Jarosławską i Magdalenę. Potem nastąpił syn Anny Jarosławskiej-Tarnowskiej herbu Leliwa i Jana Odrowąża, późniejszego wojewody ruskiego Stanisław Odrowąż, co sprawiło, że Jarosław przejęli Odrowążowie. W końcu XVI w. jedyną właścicielką była Zofia ze Sprowy Odrowąż Kostkowa – córka Stanisława Odrowąża (prawnuczka Spytka III), wdowa po Janie Krzysztofie Tarnowskim. Jej drugi mąż, Jan Kostka po poślubieniu właściciel Jarosławia prowadził poważną działalność budowlaną, m.in. rozbudował zamek w Jarosławiu i postawił murowany pałac w Pełkiniach (1575-1580?). Ich córka księżna Anna Ostrogska z Kostków (1575-1635) herbu Dąbrowa sprowadziła do Jarosławia benedyktynki. Była także fundatorką bursy przy kolegium. Gdy w wieku 19 lat wyszła za mąż za Aleksandra Ostrogskiego, zamieszkała z mężem na zamku w Jarosławiu. W 1606 wykupiła od swojej siostry Katarzyny Sieniawskiej drugą część Jarosławia. 24 maja 1636 po śmierci Anny Ostrogskiej dobra jarosławskie przypadły jej córkom Katarzynie Zamoyskiej oraz Annie Alojzie Chodkiewicz, a także wnukom Aleksandrowi Michałowi i Konstantemu Lubomirskim (synom Zofii Ostrogskiej, najstarszej córki Anny, która zmarła w 1622 r.). Faktyczną opiekę nad miastem sprawowała hetmanowa Chodkiewiczowa.

Potem kolejno właścicielami miasta byli Sieniawscy, Zamojscy, Koniecpolscy, Sobiescy, Sanguszkowie i Czartoryscy. Właścicielem Jarosławia był też m.in. August Aleksander Czartoryski Z rąk Czartoryskich miasto wykupiło się w drugiej połowie XIX w.

Miasto kupców i jarmarków

Jarosław, położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych ze Śląska na Ruś i z Gdańska na Węgry a także nad dogodną drogą wodną, jaką był San, miał korzystne warunki rozwoju. Przyczynił się do tego także status miasta prywatnego, którego właściciele zabiegali o prawa i przywileje kupieckie. Znaczącym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym był już na początku XV w. W roku 1501 otrzymał prawo składu, co zmuszało przejeżdżających kupców do zatrzymania się i wystawienia swoich towarów. Największy rozkwit miasta przypada na XVI i XVII wiek. Odbywające się tu jarmarki należały do największych w kraju a nawet w Europie (podobno w XVI w. najbliższy większy jarmark odbywał się we Frankfurcie n. Menem). W czasie jarmarków odbywały się sesje Sejmu Czterech Ziem, który był przedstawicielstwem Żydów z Korony.

W roku 1632 Szymon Starowolski w dziele Polonia: zanotował „Następnie idzie Łańcut (…) i Rzeszów (…) ; mleka tu i płócien lnianych wielka jest zwykle obfitość, ponieważ wioski na całym tym obszarze zamieszkują potomkowie niemieckiego plemienia, wzięci na jakiejś wojnie przez Kazimierza Wielkiego, króla Polski, lub sprowadzeni z Saksonii, z dziećmi i żonami, aż w te okolice. Ci przeto o bydło i uprawę lnu troszczą się wielce i w porze jarmarków tak do innych okolicznych miast wymieniane towary zwożą na sprzedaż, jak przede wszystkim do Rzeszowa i Jarosławia (zob. Głuchoniemcy).

O rozmiarze jarmarku jarosławskiego świadczy liczba przybywających w mieście osób. Liczba ta wynosiła 30 tysięcy, przy liczbie stałych mieszkańców 3 tysiące. Nieliczni z nich zmieścili się w samym mieście, większość nocowała w podmiejskich domostwach lub w namiotach i wozach. Cena za wynajęcie jednej izby w mieście na okres jarmarku (ok. 1 miesiąc) wynosiła 100 – 160 zł. W tym czasie roczny czynsz z trzypiętrowej kamienicy we Lwowie przy Rynku wynosił 330 zł, a w bocznej ulicy 150 zł. Wynajem lokali był dla kamieniczników źródłem znaczących zysków. Okres jarmarku był dobrym czasem również dla jarosławskich rzemieślników: piekarzy, rzeźników, piwowarów, krawców, szewców, kowali, stelmachów i innych, a także dla biedoty miejskiej. Jarmarki odbywały się trzy razy w roku. Ten największy odbywał się w święto Wniebowzięcia, pozostałe w Popielec i na św. Andrzeja. Tradycje kupieckie przetrwały w Jarosławiu do dziś (co roku w czerwcu odbywa się „Jarmark Staroci”).

Jarosław w czasie wojen

Bitwa pod Jarosławiem – stoczona 17 sierpnia 1245 nad Sanem, koło Jarosławia, pomiędzy wojskami księcia halicko-wołyńskiego Daniela I Romanowicza, Konrada I mazowieckiego i Mendoga a wojskami wielkiego księcia kijowskiego Rościsława I Mścisławowicza, wspomaganymi przez wojska polskie Bolesława V Wstydliwego i posiłki węgierskie króla Beli IV. Wojska Rościsława i Bolesława Wstydliwego zostały pokonane.

Książę Aleksander Ostrogski (1571-1603) herbu Ostrogski, wojewoda wołyński (1593) wyswobodził Jarosław z rąk Tatarów atakując na Sośnice. Po naleganiu księżnej Anny uwolnił tatarskich jeńców i przyznał im ziemię. Potomność nadała mu przydomek Wspaniałomyślny książę;11 – 15 marca 1656 – Bitwa pod Jarosławiem (1656), podczas drugiej wojny północnej. Armia szwedzka w czasie potopu 11 marca 1656 dotarła pod Jarosław i rozpędziła broniące przepraw chorągwie Jerzego Lubomirskiego, i zajęła miasto. Nagle przybyła spod Lwowa dywizja regimentarza Stefana Czarnieckiego. Czarniecki dopadł pod Jarosławiem i zniszczył podjazd szwedzki, złożony z kilkuset rajtarów. Następnie uderzył na Douglasa, który szedł na pomoc oddziałom pułkownika Petera Hammerskjölda, bezskutecznie usiłującym zdobyć Przemyśl. Douglas jednak w porę dowiedział się o zbliżającym się Czarnieckim i wycofał się do Jarosławia. Żołnierze Douglasa uciekali w takim pośpiechu, że podczas przeprawy przez zamarznięty San spowodowali załamanie się lodu i zginęło kilkudziesięciu żołnierzy szwedzkich.

15 sierpnia 1704 r. – obrona Jarosława przed wojskami Karola XII.

Po napaści na Jarosław i dokonanym przez szwedzkie wojska rabunków, gwałtów i podpaleń, Karol XII wysłał do Lwowian rozkaz, aby dla wojska szwedzkiego dostarczali piwa i mąki przez całych 10 tygodni. Jednak Lwowianie odmówili i mimo obrony 6 września 1704 r. zostali pokonani.

17 maja 1915 r. – bitwa pod Jarosławiem

Gen. Tadeusz Rozwadowski powstrzymał kontrnatarcie Rosjan. Podczas bitwy, podobnie jak w Bitwie pod Gorlicami, zastosował innowacyjną Ruchomą zasłonę ogniową. Taktyka ta polega na ostrzale artylerii postępującym tuż przed atakującą piechotą. Metoda ta bardzo szybko weszła na trwałe do niemieckiego regulaminu walki, jako tzw. Feuerwalze, a do francuskiego jako barrage roulant i zastąpiła stosowane wcześniej wielogodzinne ostrzeliwanie pozycji wroga, po których następował pochłaniający liczne ofiary szturm wojsk.

10–11 września 1939 r. – obrona Jarosławia przed wojskami niemieckimi.
27 lipca 1944 r. – wkroczenie Armii Czerwonej.

Do miasta wkroczyły oddziały 1 Armii Pancernej Gwardii i 13 Armii 1 Frontu Ukraińskiego.

Współczesny Jarosław

Okres po 1945 r. to czas rozwoju i uprzemysławiania miasta, które administracyjnie zyskało miano powiatu. Rozbudowano stare zakłady przemysłowe (Zakłady Mięsne, Zakłady Przemysłu Cukierniczego), powstały też nowe, w tym Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan” ( w upadłości) oraz Owens-Illinois Polska/o. w Jarosławiu (Huta Szkła Jarosław). Miasto obejmuje powierzchnię 3446 ha i liczy blisko 40 tysięcy mieszkańców. Na jego terenie działa ponad 4000 podmiotów gospodarczych, zatrudniających łącznie ponad 16 000 osób. Jarosław jest prężnym ośrodkiem kulturalnym.

Rokrocznie w mieście odbywa się szereg ciekawych imprez, m.in.:

Styczeń

 • Wystawa owczarków niemieckich

Luty

 • Wystawa psów rasowych

Marzec

 • Dni Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej
 • Memoriał Marian Lotycz w piłce nożnej

Kwiecień

 • Dni zabytków
 • Gala Boksu Zawodowego „Boxing Show”

Maj

 • Święto Wojska Polskiego z Jarosławia
 • Parada Schumana
 • Akcja Polska biega
 • Wielka Majówka
 • Noc muzeów
 • Warsztaty Malarskie
 • Juwenalia
 • Zlot samochodów zabytkowych

Czerwiec

 • Dni Jarosławia
 • Jarmark Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych
 • Przywitanie lata
 • Przywitanie wakacji
 • Zlot motocykli

Lipiec

 • Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy im. Rogerio Dentello
 • Lato z Radiem
 • Memoriał Leszek Gdula w piłce ręcznej
 • Dzień dziecka
 • Jarmark staroci

Sierpień

 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej w Jarosławiu
 • Dożynki
 • Zlot motocykli zabytkowych
 • Pokazy samochodów
 • Turniej miast
 • Rap Day Jarosław

Wrzesień

 • Memoriał Jerzy Matusz w koszykówce
 • Mistrzostwa Podkarpacia w koszykówce
 • Dni Wsi
 • Ogólnopolski Konkurs Produktów Regionalnych „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”
 • Pożegnanie wakacji
 • Pożegnanie lata
 • Warsztaty Fotograficzne „Jarosław oczami młodych”

Październik Listopad

 • Koncert „Bogusław Kaczyński przedstawia”

Grudzień

 • Turniej futsalu
 • Nagrody miejskie Jarosławy
 • Letnie muzykowanie (marzec-październik)

Zabytki

23 marca 2009 decyzją rady miasta został utworzony park kulturowy obejmujący swoim zasięgiem stare miasto, Opactwo Sióstr Benedyktynek wraz z fortyfikacjami oraz zespół kościelno-klasztorny oo. Dominikanów . Następnym działanie władz miasta będzie uznanie chronionego obszaru za pomnik historii.

 • Układ urbanistyczny najstarszej części miasta.
 • Renesansowa Brama Krakowska i mury obronne wraz z fosą.
 • Zabudowa rynku, w szczególności renesansowa Kamienica Orsettich z podcieniami i misterną attyką.
 • Ratusz Jarosławski
 • Dawny Gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu – obecnie Miejski Ośrodek Kultury
 • Miejska Wiata Targowa w Jarosławiu – wybudowana na wzór wrocławskiej na początku XX w..
 • Pałac w Pełkiniach

Kamienice

 • Kamienica Rydzikowska w Jarosławiu
 • Kamienica Orsettich w Jarosławiu
 • Kamienica Attawantich w Jarosławiu
 • Kamienica Gruszewiczowska w Jarosławiu
 • Kamienica królowej Marysieńki w Jarosławiu

Kościoły

 • Kolegiata pw. Bożego Ciała z XVI w., dawna świątynia klasztorna Kolegium Jezuitów.
 • Opactwo Benedyktynek z kościołem pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa – interesujące połączenie sztuki sakralnej i fortyfikacyjnej.
 • Kościół Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu i klasztor Reformatów
 • Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i klasztor Dominikanów z XVII w., gotycka rzeźba Matki Boskiej Bolesnej z XIV w.
 • Klasztor ss. Niepokalanek w Jarosławiu
 • Kościół św. Ducha w Jarosławiu

Cerkwie

 • Cerkiew konkatedralna pw. Przemienienia Pańskiego obrządku greckokatolickiego z XVIII w.
 • Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jarosławiu

Synagogi

 • Dwie synagogi, jedna z początku, druga z końca XIX w. – Duża i Mała
 • Najstarsza Synagoga w Jarosławiu
 • Stara Synagoga w Jarosławiu
 • Synagoga w Jarosławiu (Rynek 17)

Cmentarze

 • Stary Cmentarz w Jarosławiu
 • Nowy Cmentarz w Jarosławiu
 • Cmentarz żydowski w Jarosławiu
 • Cmentarz Wojskowy w Jarosławiu

Kultura

 • Miejski Ośrodek Kultury
 • Kino „Ikar”
 • Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry
 • Galeria Rynek 6
 • Mała Galeria MOK
 • „Galeria Przedmiotu” PSOUU
 • Garnizonowy Ośrodek Kultury
 • KCK – Katolickie Centrum Kultury
 • Centrum Kultury I Promocji w Jarosławiu mieszczący się w kamienicy Attavantich

Sport

Miasto leży na trasie jednego z etapów Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu im. Burmistrza Adolfa Dietziusa
 • Znicz Jarosław (koszykówka mężczyzn: 2 liga)
 • JKS 1909 Jarosław ( piłka nożna: 4 liga (przed reformą 5 liga)
 • Aeroklub Ziemi Jarosławskiej, który korzysta z lotniska w miejscowości Laszki
 • San Jarosław (piłka nożna: klasa A = 6 liga oraz siatkówka mężczyzn 2 liga)
 • Przedmieście Jarosław (piłka nożna: klasa B = 7 liga)
 • JKS 2 Jarosław (piłka nożna: klasa B = 7 liga)
 • Kolping Jarosław (tenis stołowy mężczyzn: 1 liga)
 • Siódemka Jarosław (piłka ręczna kobiet: 1 liga)
 • Combat Aikido Jarosław
 • Hala Sportowa PWSZ
 • Hala Sportowa Gimnzajum nr 1
 • Hala Sportowa Niepokalanki
 • Dwa boiska Orlik 2012
 • Boiska szkolne
 • Przystań kajakowa KOLPING

Edukacja

Uczelnie wyższe

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
 • Niepubliczne Kolegium Języków Obcych im. Świętej Rodziny
 • Studium Języków Obcych

Szkoły ponadgimnazjalne

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny
 • Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu
 • Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu
 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
 • Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

Gimnazja

 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu
 • Publiczne Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarosławiu
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu
 • Publiczne Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu
 • Prywatne Gimnazjum im. Świętej Rodziny
 • Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu im. Bł. Matki Marceliny z Kotowiczów Darowskiej

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Łazach Kostkowskich (dzielnica w północnej części miasta)
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu
 • Prywatna Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu im. Bł. Matki Marceliny z Kotowiczów Darowskiej

Szkoły artystyczne

 • Państwowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu
 • Szkoła muzyczna II St. przy Towarzystwie Muzycznym w Jarosławiu
 • Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu

Szkoły specjalne

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu

Media w Jarosławiu

W roku 2008 w Jarosławiu powstało lokalne radio Twoje Radio Jarosław nadające na częstotliwości 1062 MW. „Twoje Radio Jarosław” nadaje informacje z Jarosławia.Radio nadaje z PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) Jarosław i ma nadajnik na kominie Zakładów Mięsnych w Jarosławiu.

Uczniowie I LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu prowadzą młodzieżowy portal www.YouthVoice.pl poświęcony miastu Jarosław.

W Jarosławiu działało przez ponad 10 lat Radio Fara nadające początkowo z Kościoła NMP Królowej Polski a później przeniesione do Opatcwa Benedyktynek.Radio w chwili obecnej ma siedzibę w Przemyślu i nadaje na częstotliwości 98,2 FM(w Jarosławiu jest słabo słyszalne). W Jarosławiu działa tylko studio Radia Fara mieszczące się w Opatcwie Benedyktynek.

W Jarosławiu działa Telewizja Azart która także nadaje informacje z Jarosławia.

Od lat 90 XX wieku w Jarosławiu działa Gazeta Jarosławska. To tygodnik zawierający informacje z Jarosławia i powiatu jarosławskiego.

Urząd Miasta Jarosławia wydaje bezpłatny Biuletyn.Jest to gazeta z informacjami z Jarosławia.

Niektóre kościoły w Jarosławiu wydają gazetki parafialne. Kościół NMP Królowej Polski wydaje także miesięcznik Ave Maria.

Niektóre szkoły w Jarosławiu wydają gazetki szkolne.

Wypoczynek i rekreacja

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu
 • Park miejski im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu
 • Ogród jordanowski im. Wilsona
 • Park Miejski im. Baśki Puzon w Jarosławiu
 • Park lipowy w Wygarkach
 • „Małpi Gaj”
 • Błonia na południe od torów kolejowych w okolicy os. Kombatantów
 • Stadion JKS Jarosław
 • Dwa boiska Orlik 2012
 • Przystań kajakowa KOLPING
 • Combat Aikido Jarosław
 • Miejscowości wypoczynkowe Radawa, Czerwona Wola i Helusz
 • Jezioro w miejscu starorzecza w miejscowości Zgoda oraz zalew ZEK w Radymnie
 • Miejsca do łowienia ryb na akwenie Babionka (przy ul. Stawki)
 • Rzeka San
 • Liczne zespoły ogródków działkowych

Gospodarka

Na terenie miasta znajdują się tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

 • Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu
 • ZPDZ „Jarlan” w Jarosławiu – obecnie firma Lear Corporation Poland Sp. z o.o.
 • Owens-Illinois Polska/o. Huta Szkła „Jarosław”
 • PPŻM „PZZ” w Jarosławiu
 • Jarosławskie Zakłady Mięsne – oddział firmy Sokołów
 • ZPC „San” w Jarosławiu – oddział firmy LU Polska
 • Fabryka Ciast i Cukrów Dr Stanisława Gurgul
 • Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowalne

Komunikacja

Tranzyt

Przez miasto przechodzi międzynarodowa trasa: 4E40 relacji wschód-zachód. Od południowej strony miasta trwa budowa autostrady A4E40 . 22 marca 2010 rozpoczęto budowę obwodnicy, która poprowadzi ruch samochodowy pónocną i wschodnią stroną miasta.

Komunikacja autobusowa

 • Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu
 • Dworzec PKS w Jarosławiu

Kolej

 • Dworzec PKP w Jarosławiu

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Główną instytucją w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jarosławiu jest Komenda Powiatowa Policji.

Działalność merytoryczną prowadzi w oparciu o Ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, podejmując działania ukierunkowane między innymi na: prewencję społeczną o szerokim zasięgu edukacji, patologie społeczne: alkoholizm, niedostosowanie społeczne i demoralizację dzieci i młodzieży, przemoc domową, bezpieczeństwo na drogach i w innych miejscach publicznych.

Jarosław posiada również Straż Miejską, której podstawowym zadaniem jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych na terenie miasta.

Wojsko Polskie

W garnizonie jarosławskim stacjonuje 14 Jarosławski Dywizjon Artylerii Samobieżnej i 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej.

Mieści się tu również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu.

ul. Głęboka 4, 37 – 500 Jarosław

Telefony:

 • Punkt Obsługi Interesantów: (016) 627 – 92 – 60
 • Komendant WKU: (016) 627 – 92 – 22
 • FAX: (016) 627 – 92 – 07
 • Email: wkujaroslaw@sow.mil.pl

Ochrona przeciwpożarowa

Miasto jest siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i podlega obszarowi działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, wchodzącej w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Ochrona zdrowia

 • Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, świadczy usługi leczniczo – zapobiegawcze w zakresie przewidzianym dla szpitali i innych zakładów z całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi oraz w zakresie przewidzianym dla lecznictwa otwartego: podstawowego i specjalistycznego a także stomatologii, rehabilitacji zabiegowej i pomocy doraźnej.
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu – ul. Kościuszki 18

Ochrona sanitarna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu sprawuje bieżący i zapobiegawczy nadzór sanitarny, prowadząc działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska.

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół rzymskokatolicki

 • Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu – bazylika oo. Dominikanów, ul. Dominikańska 25
 • Klasztor ss. Niepokalanek w Jarosławiu – kościół i klasztor SS. Niepokalanek, ul. Głęboka 1
 • Parafia pw. Św. Trójcy – kościół oo. Franciszkanów-Reformatów ul. Jana Pawła II
 • Parafia pw. Bożego Ciała (dawniej kościół farny pw. Św. Jana) – Plac Ks. Skargi 2
 • Parafia pw. N.M.P. Królowej Polski – ul. 3-go Maja
 • Parafia pw. Chrystusa Króla – ul. 3-go Maja 49
 • Parafia pw. Św. Teresy od dzieciątka Jezus – ul. Dolnoleżajska
 • Parafia pw. Miłosierdzia Bożego – ul. Grottgera 1

Kościoły greckokatolickie

 • Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu – ul. Cerkiewna 1

Kościoły protestanckie

 • Kościół Zielonoświątkowy – zbór w Jarosławiu, ul. 29-go Listopada 8

Inne

 • Świecki Ruch Misyjny „Epifania” – zbór w Jarosławiu, ul. Pełkińska 138
 • Świadkowie Jehowy – zbór

Polityka

Burmistrzowie Jarosławia

 • Stanisław Hajnus (KO,,S’’) (1990-1994)
 • Jerzy Matusz (KO,,S’’/AWS) (1994-1999)
 • Jan Kazimierz Gilowski (AWS) (1999-2002)
 • Janusz Andrzej Dąbrowski (Forum Prawicy) (2002-2006)
 • Andrzej Wyczawski (PIS ) (2006-)

Miasta partnerskie

 • Słowacja Michalovce 1998 r.
 • Francja Orange 2000 r.
 • Niemcy Dingelstädt 2001 r.
 • Czechy Vyškov 2002 r.
 • Ukraina Użhorod 2002 r.
 • Słowacja Humenne 2005 r.
 • Ukraina Jaworów 2006 r.
 • Niemcy Schönebeck (Elbe) – list intencyjny podpisany w 2005 r. umowa ratyfikowana przez obie Rady Miast do tej pory nie została podpisana.

Honorowa Nagroda Burmistrza miasta Jarosławia

To nagroda przyznawana nieprzerwanie od 1994 r. z inicjatywy Jerzego Matusza w różnych dziedzinach i wręczana zawsze 7 grudnia, w rocznicę nadania Jarosławiu praw miejskich przez Władysława Opolczyka w 1375 r.

Osoby związane z Jarosławiem

Zobacz też

 • zdjęcia miasta
 • Dom Żołnierza w Jarosławiu
 • 1110 Jaroslawa
 • gmina Munina

Linki zewnętrzne

 • Jarosław w dokumencie archiwalnym
 • Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
 • Aeroklub Ziemi Jarosławskiej
 • Panoramiczne zdjęcia Jarosławia w wysokiej jakości
 • Wysokiej jakości wirtualny spacer po Jarosławiu
 • Zdjęcia lotnicze z paralotni
 • Jarosław na starych widokówkach
 • Jarosław Dawniej
 • Mapy: Emapi • Google Maps • Targeo • Zumi
 • Zdjęcia satelitarne: Google Maps • Wikimapia • Zumi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *