SzczecinekSzczecinek (kaszub. Nowé Szczëtno, niem. Neustettin, szw. Nien Stettin, łac. Nova Stetin) – miasto w północno-zachodniej Polsce, na Pomorzu Zachodnim, siedziba władz powiatu szczecineckiego, gminy miejskiej i wiejskiej Szczecinek. Miasto na pograniczu Pojezierza Drawskiego i Pojezierza Szczecineckiego, położone pomiędzy trzema jeziorami: Trzesiecko, Wielimie i Wilczkowo. Założony w 1310 roku przez księcia Warcisława IV od razu otrzymał prawa miejskie. W zeszłym roku obchodził 700. rocznicę swojego założenia.

W Szczecinku krzyżują się droga krajowa 11 i 20, a swój bieg rozpoczyna droga wojewódzka 172. Miasto jest też istotnym węzłem kolejowym, łącząc trasy nr 210, 404 i 405.

Według danych GUS z 1 stycznia 2011 roku, Szczecinek miał 40 211 mieszkańców. Czyni go to szóstym pod względem ilości mieszkańców ośrodkiem miejskim województwa zachodniopomorskiego i 116. w Polsce.

Położenie

Szczecinek leży we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie szczecineckim. Według danych urzędu miasta z 2010 roku, Szczecinek ma obszar 48,63 km².

Miasto znajduje się na pograniczu dwóch mezoregionów – we wschodniej części Pojezierza Drawskiego i północnej części Pojezierza Szczecineckiego (regiony te należą z kolei do dwóch różnych makroregionów).

Historycznie miasto jest położone na Pomorzu Zachodnim.

W 2010 roku miasto graniczyło z następującymi wsiami położonymi w gminie wiejskiej Szczecinek: Gałowo, Marcelin, Godzimierz, Turowo, Parsęcko, Buczek/Żółtnica.

Środowisko naturalne

Lasy Nadleśnictwa Szczecinek położone są w województwie Zachodniopomorskim i Pomorskim na terenie gmin: Szczecinek, Biały Bór, Borne Sulinowo, Bobolice i Grzmiąca. Zasięg terytorialny nadleśnictwa obejmuje powierzchnię 580 km2. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona i zróżnicowana. Wyróżnia się różnymi formami geologicznymi pochodzenia polodowcowego, takimi jak: morena czołowa, pole sandrowe oraz równina denno-morenowa z licznymi drobnymi i płytkimi zagłębieniami, rynnami i oczkami.

Struktura użytkowania gruntów (2005)
Rodzaj Powierzchnia  %
Użytki rolne 1268 ha 34,12%
Lasy i grunty leśne 658 ha 17,71%
Pozostałe grunty i nieużytki 1790 ha 48,17%
Razem 3 716 ha 100%

Pod względem geomorfologicznym jest to obszar południowego skłonu strefy wzniesień czołowo-morenowych głównego ciągu pomorskiego, zajęty przez rozległe równiny sandrowe i płaty wysoczyzn morenowych z licznymi jeziorami, dolinami rzek i zagłębieniami wytopiskowymi. Miasto usytuowane jest na przesmyku pomiędzy jeziorami Wielimie, Trzesiecko i Wilczkowo, połączonych rzeką Nizicą. Teren w obrębie granic administracyjnych miasta jest bardzo urozmaicony pod względem form geomorfologicznych i wznosi się od 132 do 160 m n.p.m.

Warunki wodne

Wody powierzchniowe stanowią element krajobrazowy Szczecinka – są nośnikami życia biologicznego, wpływają w istotny sposób na klimat lokalny. Do największych należą jeziora Trzesiecko i Wielimie (wody poza granicami miasta) oraz rzeka Nizica.

Jezioro Trzesiecko jest typowym jeziorem rynnowym o dostępnych, wysokich na ogół brzegach. Rzeka Nizica łączy je, płynąc poprzez centrum miasta, z jednym z największych na Pomorzu jeziorem Wielimie. W lesie Czarnobór znajduje się Jezioro Leśne.

Do pozostałych cieków wodnych należą kanały: Radacki, Wilczy, Zachodni oraz potoki: Lipowy, Święty, Mulisty.

Klimat

Miasto Szczecinek usytuowane jest w centralnej części pomorskiej dzielnicy klimatycznej, charakteryzującej się stosunkowo chłodnym latem i dość łagodną zimą. Średnia roczna wielkość opadów wynosi 600–700 mm. Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie.

Warunki fizjograficzne, a zwłaszcza usytuowanie miasta w obniżeniu na przesmyku między dwoma jeziorami i występujące tereny bagienne, modyfikują w pewnym stopniu warunki meteorologiczne. Rejon Szczecinka charakteryzuje się zwiększoną wilgotnością powietrza, częstym zaleganiem mgieł, stosunkowo słabymi wiatrami i dość dużą liczbą dni bezwietrznych. Najmniej korzystne warunki klimatu lokalnego posiadają obniżenia terenowe bagienne i podmokłe (rejon śródmieścia w kierunku jeziora Wielimie), znacznie korzystniejsze – wyniesione partie wysoczyzny morenowej i sandru.

Przyroda

Szatę roślinną miasta stanowią kompleksy leśne, zbiorowiska naturalnej roślinności zielnej, kośne łąki i pastwiska oraz zieleń miejska urządzona. Lasy zajmują obszar 676 ha, tj. około 18% powierzchni ogólnej w granicach administracyjnych miasta i występują przede wszystkim w zwartym kompleksie w południowej części.

Do najwartościowszych pod względem zasobów należy las Czarnobór, reprezentujący zróżnicowane, na ogół żyzne siedliska lasu świeżego i lasu świeżego mieszanego (drzewostany z przewagą buka) oraz boru świeżego mieszanego. Pozostałe kompleksy leśne reprezentują mniej żyzne siedliska: lasu świeżego mieszanego na brzegach jeziora Trzesiecko, ubogie siedliska boru świeżego na sandrze (przy drodze do wsi Trzesieka) oraz lasu bagiennego nad jeziorem Wielimie. Poza wartościami biologicznymi są one podstawowym czynnikiem utrzymującym równowagę ekologiczną, spełniają role ochronną jako lasy wodochronne i glebochronne, ostoje zwierząt i ptactwa. Naturalna roślinność zielna występuje w bagiennych partiach brzegów jeziora Wielimie, tworząc charakterystyczne zbiorowiska bagienne i torfowiskowe oraz szuwary przybrzeżne. Mniejsze zbiorowiska roślinne tego typu występują w niektórych partiach brzegowych jeziora Trzesiecko oraz w obniżeniach podmokłych na sandrze i wysoczyźnie morenowej – towarzyszą im łąki i pastwiska użytkowane rolniczo.

Miejskie obszary zielone:

 • Park Miejski w Szczecinku wzdłuż jeziora Trzesiecko
 • Park Leśników przy ul. Kołobrzeskiej
 • Lasek Zachodni
 • Małpi Gaj
 • Las Miejski

Symbole i nazwa miasta

W herbie miasto otrzymało czarnego książęcego gryfa na złotym polu (gryf kaszubski) odwróconego w prawo (wg stron heraldycznych), oraz srebrną rybę – prawdopodobnie jesiotra, już w średniowieczu osobliwość tutejszych jezior.

Nazwa miasta Nowy Szczecin wyraźnie nawiązywała do Szczecina, stolicy Księstwa Pomorskiego, przed jego podziałem w roku 1295.

Historia

We wczesnym średniowieczu na Wzgórzu Przemysława (zwanym też Wzgórzem Bismarcka) istniał gród. Dwa inne grodziska „Trzesieka” i „Zamek” położone były nad brzegiem jeziora. Wszystkie one uległy zniszczeniu na początku XII w., być może w okresie walk Bolesława Krzywoustego o Pomorze.

Przełom XIII i XIV wieku to na Pomorzu czas ekspansji Brandenburgii. Dla przeciwstawienia się jej książę wołogoski Warcisław IV w 1310 r. założył miasto Nowy Szczecin – dziś Szczecinek. Miasto powstało na południe od istniejącej już osady rybackiej Kiecz położonej u brzegów jeziora Wielimie. Teren przeznaczony na lokację był wybitnie obronny, otoczony wodami dwóch jezior, rzekami i bagnami.

Zmiana dróg handlowych z Pomorza do Wielkopolski, na skutek przyłączenia w roku 1368 Drahimia do Polski, podcięła nadzieję na gospodarczą pomyślność Szczecinka.

W wyniku podziału księstwa między braci w roku 1367, Szczecinek przypadł wraz z okręgiem Warcisławowi V. Księstwo szczecineckie przetrwało do jego śmierci w 1390 r.

W okresie wojen polsko-krzyżackich, na zamku w Szczecinku odbyły się dwa zjazdy: w 1409 i 1423 r. Uczestniczyli w nich książęta pomorscy, mistrzowie krzyżaccy, a w drugim także Eryk Pomorski król Danii, Szwecji i Norwegii.

W latach 1581-1592 nasiliły się walki z czarownicami. W tym czasie spalono za czary prawie 30 osób.

W pierwszej połowie XVII wieku zamek stanowił oprawę wdowią Gryfitów. Rezydowała tu księżna Anna Maria, a po niej księżna Jadwiga.

W okresie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) przemarsze wojsk wszystkich walczących armii, rabunki, napady i choroby zubożyły ludność miasta.

W roku 1640 księżna Jadwiga ufundowała jeden z pierwszych na Pomorzu Zachodnim gimnazjów. Koniec XVIII wieku i wiek XIX to okres względnej prosperity.

W 1724 r. utworzono powiat Neustettin,

W 1780-1784 obniżono znacznie wody jezior Wielimie i Trzesiecko, odsłaniając wiele gruntów. Szczecinek otrzymał połączenie z innymi miastami (w drugiej połowie XIX stał się węzłem kolejowym), zaczął się rozwijać przemysł, a liczba ludności wzrastać.

Szczecinek w lutym 1807 r. zajęły wojska generała Łubieńskiego. W ciągu następnych lat kwaterowały tu dziesiątki tysięcy żołnierzy. Katastrofa Wielkiej Armii i jej odwrót spod Moskwy miały swój finał w Szczecinku. W kilku zbiorowych mogiłach pochowano tu ponad 100 żołnierzy zmarłych z zimna i wyczerpania.

W okresie międzywojennym miasto stało się znanym i popularnym ośrodkiem turystycznym, do czego w dużym stopniu przyczyniły się uroczyste obchody 600-lecia Szczecinka.

W czasach hitlerowskich wzniesiono w mieście dwa duże kompleksy koszar i system umocnień Wału Pomorskiego na zachód od miasta. Stąd we wrześniu 1939 r. ruszył na Polskę XIX Korpus Armijny gen. H. Guderiana. Miasto zostało zdobyte 27 lutego 1945 r. (a nie jak do niedawna sądzono 28 lutego) przez oddziały 32 Dyw. Kaw. Gwardii pod dowództwem generała J. P. Kałużnego, po krótkiej jednodniowej walce.

W 1959 do miasta została przyłączona wieś Raciborki.

Architektura

Zabytki

Cały obszar Starego Miasta został wpisany do rejestru zabytków. Zabytki chronione prawem w Szczecinku:

 • Wieża kościelna św. Mikołaja – budowla z XVI wieku, jedyna pozostałość po późnogotyckim kościele pw. św. Mikołaja, rozebranego w 1909 roku. Od 1958 roku budynek należy do Muzeum Regionalnego.
 • Kościół Narodzenia NMP – neogotycki kościół (wzorowany na gotyku północnoniemieckim), został wybudowany w latach 1905-1908, posiada wieżę o wysokości 78 m. Świątynia posiada część wyposażenia, przeniesionego ze starego kościoła św. Mikołaja, m.in. wapienne epitafium Doroty A. Westreglen z 1621 r., żony starosty szczecineckiego Piotra Somnitza oraz na galeriach sześć mosiężnych żyrandoli-pająków z pierwszej połowy XVII w.
 • południowe skrzydło Zamku Książąt Pomorskich (ul. Adama Mickiewicza 2A) – pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku i zbudowane zostało w miejscu wcześniejszego grodziska słowiańskiego. Początkowo zamek znajdował się na wyspie jeziora Trzesiecko, lecz po obniżeniu poziomu wód znalazł się na półwyspie.
 • parafialna cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy (ul. Szkolna 6) – dawniej będąca bożnicą
 • budynek dawnego gimnazjum – budynek wzniesiono w stylu eklektycznym, w latach 1879–1880. Budynek usytuowany jest w śródmieściu, na północny zachód od dawnego rynku miejskiego (Plac Wolności), w północnej pierzei ul. Szkolnej 1.
 • spichlerz (pl. gen. Józefa Sowińskiego 4) – obecny spichlerz został wybudowany ok. 1850 roku. Dolne partie murów, od strony Niezdobnej, wykonano z kamienia polnego, górne z wyjątkiem ścian szczytowych są szachulcowe z wypełnieniem ceglanym.
 • spichlerz (ul. Junacka)
 • budynek dawnego urząd powiatowego (ul. 3 maja 2)
 • Park Miejski w Szczecinku położony wzdłuż jeziora Trzesiecko. W najważniejszej swej części założony został w latach 1875-1903 na terenie wcześniej zalewanym przez wody jeziora. Najstarsza część parku znajduje się w pobliżu Zamku Książąt Pomorskich. Park rozciąga się wzdłuż całej długości miasta. Jest w nim ok. 2 tys. drzew liczących ponad 100 lat. Do najcenniejszych okazów należą 150-letnie dęby szypułkowe. Obok drzew powszechnie spotykanych występują też liczne drzewa egzotyczne: grujecznik japoński, świerk kłujący, sosna wejmutka, daglezja, tuja, jodła kaukaska, cyprysik, choina kanadyjska. Pod wpływem uroku parku niemiecki kompozytor Richard Strauss napisał operę Daphne w 1934 r.

Turystyka i rekreacja

W Szczecinku nad jeziorem Trzesiecko wyznaczono 2 letnie kąpieliska. Kąpielisko nr 1 przy ul. Mickiewicza „plaża miejska” oraz Kąpielisko nr 2 przy ul. Kilińskiego „plaża wojskowa”.

Obiekty turystyczne:

 • Wyciąg do nart wodnych o długości 1080 metrów.
 • Ratusz w Szczecinku z XIX wieku – neogotycki z elementami romańskimi.
 • Dom dyrektorów z XIX wieku – wybudowany dla potrzeb gimnazjum
 • schrony Wału Pomorskiego – zlokalizowane przy szosie do Barwic koło kempingu. Na zachód od miasta przebiegały umocnienia, wchodzące w skład Wału Pomorskiego, budowanego przez hitlerowców od 1933 r. W końcu lutego 1945 r., wbrew nadziejom Niemców, nie zdołały one powstrzymać ofensywy wojsk sowieckich, które zajęły miasto i wkrótce potem opuszczoną linię umocnień. Schrony te, popularnie zwane „bunkrami”, blokowały przesmyk między jeziorem Trzesiecko i Wielimie. W bliskim sąsiedztwie szosy znajdują się dwa „bunkry” – mniejszy w lesie na południe od drogi i większy na północ od niej.
 • Kościół Ducha Świętego – wzniesiony w 1923 r., jako jedyny wówczas katolicki kościół w mieście.
 • Cmentarz wojenny (przy ul. Władysława Cieślaka) – na cmentarzu w zbiorowych mogiłach spoczywa 4.429 żołnierzy sowieckich z 2 Frontu Białoruskiego oraz 39 żołnierzy polskich z 1 Armii Wojska Polskiego. Prochy ich ekshumowano ze 143 miejscowości i pobojowisk województw koszalińskiego, słupskiego i pilskiego. Przytłaczająca większość z nich to mogiły bezimienne. Na cmentarzu wznosi się pomnik, symbolizujący przełamanie pierścienia umocnień Wału Pomorskiego.
 • Cmentarz żydowski w Szczecinku
 • Kalwaria Szczecinecka
 • Wzgórze św. Jerzego
 • Wieża Przemysława (Bismarcka)
 • Koszary poniemieckie/poradzieckie przy ulicach Kościuszki i Słowiańskiej
 • Muzeum Regionalne znajduje się w nowej siedzibie przy ulicy Szkolnej, w pobliżu centrum. Prezentuje ono zarówno zbiory dotyczące regionu, jak i wystawy czasowe bądź stałe na inne tematy (sztuka, historia)

Pomniki

 • Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • Pomnik Zdobywców Wału Pomorskiego,
 • Pomnik Żołnierzy II Wojny Światowej,
 • Pomnik J.S. Kaulfussa (poł. XIX w.) – pomnik poświęcony jest pamięci wybitnego dyrektora szczecineckiego gimnazjum w latach 1824-32. Dzięki niemu gimnazjum szczecineckie z podupadającego, zagrożonego likwidacją, stało się znane z wysokiego poziomu nauczania na całym Pomorzu Zachodnim. Zmarłemu przedwcześnie wdzięczni uczniowie wznieśli pomnik z napisem: Tu spoczywa w Bogu Jan Samuel Kaulfuss – jego dobre czyny przeszły na innych.
 • Pomnik Adama Giedrysa (odsłonięcie pomniku nastąpiło 10.10.09 r.)
 • Pomnik Jana Pawła II przy kościele pw. św. Franciszka z Asyżu na ul. Bukowej

Szlaki turystyczne

W parku miejskim swój bieg zaczynają cztery szlaki rowerowe prowadzące po Pojezierzu Szczecineckim:

Szlak rowerowy niebieski.svg – niebieski szlak rowerowy dookoła Jeziora Trzesiecko
Szlak rowerowy żółty.svg – żółty szlak rowerowy Zaczarowane Pejzaże,
Szlak rowerowy czarny.svg – czarny szlak rowerowy Nizica,
Szlak rowerowy czerwony.svg – czerwony szlak rowerowy Jeziora Szczecineckie,
Szlak rowerowy zielony.svg – zielony szlak rowerowy Dolina Parsęty.

Dodatkowo, w południowej części miasta rozpoczyna się Ścieżka krajoznawcza - żółta.svg ścieżka przyrodnicza Las Klasztorny o długości 3,8 km

Gospodarka

Użytki rolne w mieście (2005)
Rodzaj Powierzchnia  %
grunty orne 920 ha 72,56%
łąki 242 ha 19,09%
pastwiska 100 ha 7,89%
sady 6 ha 0,47%
Razem użytki rolne 1 268 ha 100%

W Szczecinku rozwinął się przede wszystkim przemysł drzewno-papierniczy oraz spożywczy.

Na terenie Szczecinka utworzono podstrefę Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczna o łącznej powierzchni 95,51 ha.

Według danych z roku 2005 średni dochód na mieszkańca wynosił 1659,14 zł.

Struktura demograficzna mieszkańców Szczecinka wg danych z 31 grudnia 2007:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 38 488 100 20 253 52,62 18 235 47,38
wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) 7370 19,15 3581 9,3 3789 9,84
wiek produkcyjny (18–65 lat) 25 170 65,4 12 509 32,5 12 661 32,9
wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) 5948 15,45 4163 10,82 1785 4,64

Miasto posiada 2 centra handlowe. W Szczecinku działają 2 hipermarkety (Kaufland i Tesco), 10 supermarketów oraz 1 market budowlany.

Edukacja

W mieście znajduje się 1 przedszkole publiczne i kilka czynnych przedszkoli niepublicznych. W Szczecinku mieści się także Szkoła Muzyczna I i II st. im. Oskara Kolberga.

Szkoły podstawowe

Lista szkół podstawowych znajdujących się w Szczecinku
szkoła patron data utworzenia rodzaj szkoły adres
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 1927 , ponownie 1 września 1945 szkoła publiczna plac Wazów 1
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Krajowej 1947 szkoła publiczna ul. Jasna 2
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego  ? szkoła publiczna ul. Kopernika 18
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Noblistów Polskich 1991 szkoła publiczna ul. Krakowska 1
Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Jana III Sobieskiego  ? szkoła publiczna ul. Wiatraczna 5
Społeczna Szkoła Podstawowa  ? szkoła społeczna ul. Słowiańska 2

Gimnazja

 • Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy
 • Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego
 • Gimnazjum nr 3
 • Gimnazjum przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym
 • Gimnazjum Integracyjne
 • Społeczne Gimnazjum

Szkoły średnie

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety
 • Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Zespół Szkół Nr 3 (dawne technikum budowlane)
 • Zespół Szkół Nr 5
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Warcisława IV
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Szkoły wyższe

 • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi, wydział zamiejscowy w Szczecinku
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, wydział zamiejscowy w Szczecinku

Kultura

11 stycznia 2007 roku w mieście został oddany do użytku budynek, w którym mieści się kino Wolność, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury (SAPiK) i mała sala teatralna.

Z miasta dosyć regularnie wyjeżdża tzw. Operobus, dowożący mieszkańców do Szczecina, na Operę na Zamku. Czasami organizowane są także występy teatralne grup ze Szczecina na placu przed Zamkiem w Szczecinku.

Promocją miasta i organizacją życia kulturalnego zajmuje się Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, powstała z połączenia m.in. Szczecineckiego Ośrodka Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury.

Na przełomie czerwca i lipca tradycyjnie odbywają się tzw. Imieniny Miasta, czyli Księżnej Jadwigi.

Lokalnymi czasopismami wydawanymi w mieście są: Dwutygodnik „Temat” oraz czasopismo „Nasz Powiat”. W Szczecinku działa także redakcja Głosu Koszalińskiego, Radia Koszalin, Radia Eska oraz korespondent Głosu Szczecińskiego. Dwie szczecineckie telewizje kablowe prowadzą własne kanały lokalne (TV Gawex, TV Zachód).

Sport

Swoją siedzibę ma tutaj klub sportowy Darzbór Szczecinek (IV liga) oraz reaktywowany klub Wielim Szczecinek (V liga koszalińska). Obydwa kluby prowadzą sekcje piłkarskie młodzików i seniorów, poza tym Darzbór posiada jeszcze sekcje akrobatyki sportowej, kajakarstwa oraz koszykówki. Klub dochował się w swojej historii nawet mistrzów świata.

Mieszkańcy mają dostęp do wielu szkółek sportowych m.in. sztuk walki oraz do sekcji sportowej (np. tenisowej czy pływackiej).

Miasto stało się już tradycyjnym gospodarzem wielu imprez związanych z triathlonem czy pięciobojem.

 • Klub Tenisowy Szczecinek
 • Klub Płetwonurków „Murena” w Szczecinku
 • Klub Sportów Walki Szczecinek
 • Klub Strzelecki Impuls Szczecinek
 • Miejski Klub Pływacki Szczecinek
 • Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „Orlę”
 • Stowarzyszenie Promocji Sportów Motorowych SCS Szczecinek
 • Klub Sportów Walki Berserkers Team
 • Miejski Klub Sportowy Gryf Szczecinek
 • Klub Sportów Walki NAJA KAI
 • Stowarzyszenie Sportowe Badminton Szczecinek

Obiekty sportowe

 • największy w Europie, a trzeci na świecie wyciąg do nart wodnych (1100 m)
 • hala sportowa przy ulicy Wiatracznej (Gimnazjum nr 2)
 • basen miejski,
 • Stadion OSiR,
 • skate park,
 • korty tenisowe OSiR,
 • ścianka wspinaczkowa,
 • strzelnica sportowa,
 • hala sportowa przy ulicy Jasnej (Szkoła Podstawowa nr 4),
 • hale sportowe przy szkołach,
 • hala lekkoatletyczna „Ślusarnia”
 • boisko do plażowej piłki siatkowej.

W planach jest kryte lodowisko.

Wspólnoty religijne

Szczecinek podzielony jest pomiędzy 6 parafii rzymskokatolickich, które podlegają pod dekanat Szczecinek. Działa także parafia wojskowa na ul. Myśliwskiej. Największą świątynią w mieście jest kościół pw. Narodzenia NMP.

Miasto obejmuje także parafia greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła, a jej liturgia sprawowana jest w kościele redemptorystów pw. Ducha Świętego lub w sali budynku klasztoru na ul. Klasztornej. Parafia, po uzyskaniu pomocy miasta, rozpoczęła budowę własnej świątyni przy zbiegu ulic Karlińskiej i Kołobrzeskiej na osiedlu Zachód.

W Szczecinku działa także parafia prawosławna pw. Świętej Trójcy (cerkiew parafialna znajduje się przy ul. Szkolnej 6).

W mieście działa pięć wspólnot protestanckich. Jedną z nich jest zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, mający siedzibę na ul. Tadeusza Kościuszki 64A. Drugą – zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan przy ul. Warmińskiej 5. Trzecią – Kościół ewangelicko-augsburski, który w każdą 4. niedzielę miesiąca organizuje niemieckojęzyczne nabożeństwa w kaplicy przy ul. Wodociągowej. Czwartą – zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przy ul. Bolesława Limanowskiego, Piąta – zbór Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Słonecznej.

Miasto w swej historii posiadało dwie synagogi. Pierwsza została wzniesiona w 1828 roku, w 1881 została podpalona przez nieznanych sprawców. Na jej miejscu wzniesiono nową synagogę, która została spalona przez bojówki hitlerowskie podczas Nocy kryształowej w 1938 roku.

Cmentarz komunalny znajduje się przy ulicy Cieślaka.

Administracja

Szczecinek ma status gminy miejskiej. Mieszkańcy Szczecinka wybierają do swojej rady miasta 21 radnych. Organem wykonawczym władz jest burmistrz. Siedzibą władz miasta jest ratusz na placu Wolności.

Burmistrzowie Szczecinka:

 • Marian Tomasz Goliński (PiS) (czerwiec 1990–październik 2005)
 • Jerzy Hardie-Douglas (PO) (od 1 stycznia 2006)

Szczecinek jest członkiem Związku Miast Polskich, Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” oraz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Drawskiego.

Miasto jest siedzibą Starostwa Powiatu Szczecineckiego oraz wiejskiej gminy Szczecinek. W mieście znajduje się także sąd rejonowy i prokuratura rejonowa.

Podział administracyjny

Rada miasta utworzyła 11 jednostek pomocniczych miasta, którymi są osiedla w większości nazwane wg największych ulic: Pilska-Raciborki, Szczecińska-Gdańska, Mickiewicza-Chełmińska, Centrum, Kopernika-Winniczna, Słowiańska-Łódzka, Wodociągowa-Rzeczna, Mierosławskiego-Wiatraczna, Koszalińska-Kołobrzeska, Zachód I, Zachód II.

Szczecinek włączając w swoje granice mniejsze miejscowości posiada także integralne części miasta: Bugno, Chyże, Czarnobór, Opoczyska, Raciborki, Świątki, Trzesieka.

Współpraca międzynarodowa

Miasta partnerskie

 • Holandia Bergen op Zoom – Holandia
 • Niemcy Neustrelitz – Niemcy
 • Francja Noyelles-sous-Lens – Francja
 • Szwecja Söderhamn – Szwecja

Civitas Renaissance

Szczecinek należy do projektu Civitas Renaissance (w ramach europejskiej inicjatywy CIVITAS), zrzeszającego miasta promujące alternatywne formy transportu miejskiego, mając na celu zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego w turystycznych i historycznych miejscowościach, a także ze względu na ochronę środowiska. Obok Szczecinka miastami uczestniczącymi w projekcie są:

 • Anglia Bath – Anglia
 • Włochy Perugia – Włochy
 • Macedonia Skopje – Macedonia
 • Bułgaria Gorna Orjachowica – Bułgaria

Polityka

Mieszkańcy Szczecinka wybierają 10 z 19 radnych do Rady Powiatu Szczecineckiego. Mieszkańcy wybierają parlamentarzystów z okręgów wyborczych z siedzibą komisji w Koszalinie, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 13.

Posłowie do Sejmu RP posiadający biura poselskie w mieście: Wiesław Suchowiejko (PO), Stanisław Gawłowski (PO), Czesław Hoc (PiS), Jan Kuriata (PO), Danuta Olejniczak (PO), Paweł Suski (PO).

Senatorowie posiadający biura senatorskie w mieście: Piotr Zientarski (PO).

Komunikacja

Transport drogowy

Szczecinek położony jest na przecięciu dróg krajowych: rozłożonej południkowo nr 11 (Bytom – Kołobrzeg) z biegnącą równoleżnikowo nr 20 (Stargard Szczeciński – Gdynia). Przez miasto biegnie także droga wojewódzka nr 172.

W mieście istnieje obwodnica łącząca południową (Dworzec PKP, ul.Pilska) z północno-zachodnią (sklep Tesco, ul. Kołobrzeska) częścią miasta. W skład jej wchodzą ulice: Pilska, Sikorskiego, Słowiańska, Cieślaka, Narutowicza, Koszalińska, Kołobrzeska.

Po wybudowaniu drogi ekspresowej S11 jeden z jej odcinków stanie się wschodnią obwodnicą miasta. Wcześniej planowana jest natomiast budowa obwodnicy w ciągu drogi DK11 oraz obwodnicy sąsiedniej Trzesieki}.

Droga krajowa nr 11 do Poznania to ok. 175 km na południe.

Kolej

Przez Szczecinek przebiegają następujące linie kolejowe:

 • Chojnice – Runowo Pomorskie
 • Szczecinek – Kołobrzeg
 • Piła – Ustka

Na stacji Szczecinek zatrzymują się wszystkie pociągi dalekobieżne. Natomiast na przystankach Szczecinek Chyże oraz Czarnobór (w granicach miasta) zatrzymują się tylko pociągi regio.

Ostatnio do Szczecinka dostarczono dwa szynobusy kupione w Niemczech. Są to składy łączone SA-110+SA-112 i jeżdżą na trasach Szczecinek – Kołobrzeg, Szczecinek – Runowo Pomorskie, Szczecinek – Szczecin, Szczecinek – Słupsk.

Szczecinecki dworzec ma 3 perony połączone wyremontowanym przejściem podziemnym.

Komunikacja autobusowa

Komunikację w Szczecinku i okolicach zapewnia przedsiębiorstwo PKS Szczecinek, posiadające także oddział w Złocieńcu. W Szczecinku można spotkać też autobusy PKS Szczecin, PKS Koszalin, PKS Słupsk, PKS Wałcz, PKS Świdwin, PKS Człuchów i w sezonie KSK Poznań. Dworzec autobusowy znajduje się blisko centrum, przy ulicy Szafera, tuż przy przystanku linii KM Szczecinek nr 8, 13.

Przejazdy do Szczecina oraz Bornego Sulinowa zapewnia Linia Mikrobusowa „M”, a do Okonka – Baltic Sea Trans.

Komunikacja miejska

Komunikację miejską obsługuje Komunikacja Miejska sp. z o.o. (w Szczecinku), będąca spółką samorządową.

Komunikacja lotnicza

Najbliższymi czynnymi portami lotniczymi są Port lotniczy Szczecin-Goleniów, Port lotniczy Bydgoszcz, Port lotniczy Poznań-Ławica oraz Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo. Planowana jest reaktywacja lotniska Koszalin-Zegrze Pomorskie (jako port lotniczy Koszalin/Kołobrzeg). Natomiast w pobliżu znajdują się dwa lotniska trawiaste głównie dla helikopterów: Marcelin, Wilcze Laski oraz trzy betonowe: Nadarzyce, Wilcze Laski, Czarnobór.

Komunikacja wodna

Po jeziorze Trzesiecko kursuje tramwaj wodny Bayern (od lipca 2006 roku Szczecinecki Tramwaj Wodny, od października 2007 także Księżna Jadwiga), zatrzymujący się w 10 punktach w mieście.

Infrastruktura

Opieka zdrowotna

 • Szpital Powiatowy przy ulicy Kościuszki,
 • Pogotowie Ratunkowe przy ulicy Kościuszki,
 • Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „Podimed” przy ul. Spółdzielczej 8,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy ulicy Ordona,
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ulicy Polnej,
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Szczecinku przy ulicy Bohaterów Warszawy.

Ludzie związani ze Szczecinkiem

Lista osób, które urodziły się lub zmarły w Szczecinku:

 • Adam Giedrys – astronom
 • Aleksander Wolszczan – astronom
 • Paweł Małaszyński – aktor
 • Ewa Minge – projektantka mody
 • Jarosław Boberek – aktor
 • Małgorzata Ostrowska – piosenkarka
 • Wiesław Adamski – artysta rzeźbiarz
 • Janusz Chomontek – sportowiec
 • Artur Bugaj – piłkarz

Linki zewnętrzne

 • Strona internetowa Urzędu Miasta Szczecinek
 • BIP Urzędu Miasta Szczecinek
 • Mapy: Emapi • Google Maps • Targeo • Zumi
 • Zdjęcia satelitarne: Google Maps • Wikimapia • Zumi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *